Điều khoản sử dụng

Chuyên nghiệp - an toàn - tin cậy

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Website https://lendbox.vn và ứng dụng Lendbox (“Lendbox”) được sở hữu/sử dụng và vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMBER FINTECH (“Công ty” hoặc Amber Fintech”).

Bản Điều khoản sử dụng này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng trên nền tảng Lendbox nhằm định hướng các hoạt động của bạn được phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chuẩn đạo đức xã hội. Bằng cách chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của bạn khi tham gia các hoạt động trên Lendbox cũng như quyền và nghĩa vụ của Lendbox, Lendbox nỗ lực để cung cấp đến bạn một môi trường tương tác thú vị và đảm bảo các yếu tố lành mạnh, an toàn.

Các quy định trong Bản Điều khoản sử dụng này được đăng tải công khai trên website https://lendbox.vn và ứng dụng Lendbox và sẽ tạo thành đầy đủ thỏa thuận giữa bạn với Lenbox cũng như với các người dùng khác liên quan tới mọi hoạt động trên Lendbox.

Trước khi tham gia hoạt động trên Lendbox, Bạn được yêu cầu phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và nhấn nút đồng ý với tất cả các nội dung mà chúng tôi đưa ra dưới đây. Kể từ khi bạn nhấn nút đồng ý với tất cả nội dung của Bản Điều khoản sử dụng này, Bản điều khoản sử dụng này có giá trị ràng buộc tương đương một Hợp đồng được ký kết giữa Công ty và bạn với các điều khoản tương ứng. Trong trường hợp có bất cứ sai phạm hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn không thực hiện đúng và đủ các thỏa thuận dưới đây, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chúng tôi, bên thứ ba có quyền lợi liên quan hoặc trước pháp luật.

PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

I. CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. Điều khoản sử dụng: Là bản Điều khoản sử dụng này, được xây dựng để áp dụng đối với tất cả người dùng có truy cập, tham gia sử dụng các dịch vụ trên Lendbox.

2. Hợp đồng: Là thỏa thuận giữa Khách hàng và Nhà đầu tư ký kết thông qua hệ thống kết nối của Lendbox để xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự theo mong muốn của hai bên. Để đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch được xác lập và thực hiện qua hệ thống Lendbox, chúng tôi yêu cầu Bạn sử dụng mẫu Hợp đồng do Công ty cung cấp..

3. “Người dùng” hoặc “Bạn”: là bất cứ người dùng nào có truy cập, sử dụng Lendbox bao gồm cả Khách hàng và Nhà đầu tư.

4. Khách hàng: Là Người dùng truy cập, sử dụng Lendbox nhằm mục đích tìm kiếm Nhà đầu tư và khoản cho vay phù hợp với nhu cầu của mình để kết nối và giao kết Hợp đồng với Nhà đầu tư đó thông qua Lendbox.

5. Nhà đầu tư: Là người dùng truy cập, sử dụng Lendbox nhằm mục đích tìm kiếm Khách hàng để giao kết các Hợp đồng với Khách hàng đó thông qua hệ thống của Lendbox phù hợp với các quy định của Lendbox và quy định của pháp luật.

6. Dịch vụ Khách hàng: Là các dịch vụ do Lendbox cung cấp cho Khách hàng theo thỏa thuận chi tiết tại Hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

7. Dịch vụ Nhà đầu tư: Là các dịch vụ do Lendbox cung cấp cho Nhà đầu tư theo thỏa thuận chi tiết được ký kết giữa hai bên.

II. CÁC QUY ĐỊNH CẤM

1. Lendbox nghiêm cấm hoạt động truyền đưa, cung cấp các nội dung vi phạm pháp luật/vi phạm thuần phong mỹ tục trên trang web của chúng tôi.

2. Lendbox nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm các quy định của bản Điều khoản sử dụng này trên trang web của chúng tôi.

3. Lendbox nghiêm cấm thực hiện các hành vi gian lận, cung cấp thông tin sai sự thật, mạo danh trên trang web của chúng tôi.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN LENBOX

1. Quy định chung đối với toàn bộ người dùng

1.1. Quy định đối với hoạt động chung

a. Phải Cung cấp đầy đủ và không gian dối các thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm với các thông tin đó Lendbox;

b. Được sửa đổi, cập nhật theo thông tin chính xác mỗi khi có thay đổi thông tin cá nhân của mình trên Lendbox trong suốt quá trình sử dụng;

c. Được chủ động tìm kiếm đối tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình để giao kết Hợp đồng thông qua hệ thống của Lendbox.

d. Được hưởng các chính sách đối với người dùng hoặc tham gia tất cả các chương trình khuyến mại do Lendbox tổ chức theo thể lệ và điều kiện mà Lendbox công bố trong mỗi chương trình;

e. Thông báo và yêu cầu ban quản trị trang xử lý các hành vi vi phạm trên Lendbox khi có chứng cứ hợp lệ;

f. Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà Lendbox đưa ra, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình;

g. Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư, Lendbox và trước pháp luật về các Hợp đồng, giao dịch mà mình ký kết, tham gia thông qua hệ thống của Lendbox;

h. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước Khách hàng, Lendbox và trước pháp luật về các Hợp đồng, giao dịch mà mình ký kết, tham gia thông qua hệ thống của Lendbox;

i. Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của Lendbox và các quy định chung của pháp luật, không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của Lendbox hoặc vi phạm quy định của pháp luật.

1.2. Quy định đối với giao dịch

a. Đồng tiền giao dịch: Khách hàng và Nhà đầu tư chỉ được tiến hành các giao dịch bằng đồng tiền Việt Nam qua hệ thống của Lendbox;

b. Giới hạn lãi suất: Khách hàng và Nhà đầu tư được tự do thỏa thuận mức lãi suất áp dụng đối với các giao dịch tuy nhiên không được vượt quá 20%/1 năm.

2. Quy định đối với Khách hàng

a. Được Lendbox hướng dẫn các điều kiện, thủ tục tìm kiếm và/hoặc giới thiệu Nhà đầu tư phù hợp với nhu cầu của Khách hàng;

b. Được sử dụng các dịch vụ Cổng thông tin, dịch vụ tư vấn quản lý và các tiện ích khác do Lendbox cung cấp để tìm kiếm Nhà đầu tư và giao kết, thực hiện các giao dịch, Hợp đồng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình;

c. Được Lendbox bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán đối với Nhà đầu tư. Trong trường hợp Khách hàng không có khả năng thanh toán cho Nhà đầu tư khi đến hạn theo thỏa thuận chi tiết tại Hợp đồng ký kết giữa các bên.

d. Thanh toán cho Lendbox và Nhà đầu tư các loại phí theo quy định của Lendbox và thỏa thuận giữa các bên.

3. Quy định đối với Nhà đầu tư

a. Tự lựa chọn các Khách hàng theo sự gợi ý của hệ thống dựa trên các tiêu chí mà Nhà đầu tư đưa ra khi đăng ký sử dụng dịch vụ và chấp thuận đề nghị giao kết Hợp đồng của Khách hàng nếu nhận thấy khả năng của Khách hàng phù hợp với các điều kiện, tiêu chí mà mình đưa ra;

b. Mở tài khoản liên kết tại một trong các Ngân hàng do Lendbox chỉ định (Sau đây gọi là “Tài khoản Nhà đầu tư”), đăng ký tài khoản đó với Lendbox và ký kết tài liệu ủy quyền cho Lendbox thực hiện các giao dịch chuyển tiền, tạm khóa, chấm dứt tạm khóa, sao kê tài khoản … qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký với Lendbox theo mẫu mà Ngân hàng và Lendbox đưa ra;

c. Đảm bảo số dư Tài khoản Nhà đầu tư luôn ở mức lớn hơn hoặc bằng với giá trị Hợp đồng mà Nhà đầu tư ký kết với Khách hàng;

d. Được sử dụng dịch vụ và các tiện ích khác mà Lendbox cung cấp;

e. Được Lendbox thanh toán khoản nợ của Khách hàng trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán cho Nhà đầu tư khi đến hạn theo thỏa thuận chi tiết tại Hợp đồng ký kết giữa các bên.

f. Ủy quyền cho Lendbox thay mặt Nhà đầu tư kê khai và thanh toán các khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ thu nhập mà Nhà đầu tư thu được từ việc hoạt động trên Lendbox

g. Thanh toán cho Lendbox các loại phí theo quy định của Lendbox.

IV. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LƯU TRỮ, BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin

Bạn hiểu rằng truyền đưa và tạo thông tin thông qua Lendbox một cách công khai sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Những thông tin không phù hợp với quy định của pháp luật và của Bản Điều khoản sử dụng này do bạn tạo, truyền, đưa trên Lendbox có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba.Vì vậy, Lendbox khuyến cáo bạn cần cân nhắc trước khi để toàn bộ thông tin của mình ở chế độ công khai trên Lendbox.

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Đối với các tranh chấp giữa bạn và người dùng khác trên Lendbox, các khiếu nại về chính sách của Lendbox …, Lendbox sẽ áp dụng cơ chế để giải quyết như sau:

a. Khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được Lendbox cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ của Lendbox thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

b. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng tài khoản Lendbox này phải được thực hiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên Lendbox chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản;

c. Đối với tranh chấp giữa bạn với người dùng khác trên Lendbox hoặc giữa bạn với Lendbox, Lendbox sẽ căn cứ vào các thông tin ghi nhận trên hệ thống để giải quyết. Theo đó, Lendbox sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định;

d. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

3. Thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ Lendbox

a. Lendbox chỉ thu thập các dữ liệucá nhân của bạn theo đúng quy định của pháp luật và được sự đồng ý cung cấp của người dùng. Các thông tin mà Lendbox thu thập và/hoặc tiếp cận, sử dụng bao gồm: Họ tên thật, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và/hoặc địa chỉ hòm thư điện tử của bạn, thư viện hình ảnh, video.

b. Ngoài ra, Lendbox cũng thu thập thông tin về quá trình sử dụng của bạn như: lịch sử truy cập nhằm phục vụ cho việc truy ngược hành vi của người sử dụng trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

c. Lendbox đảm bảo các thông tin được thu thập của bạn được sử dụng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

d. Lendbox sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân khi tạo tài khoản và các thông tin này sẽ không bị tiết lộ trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin của bạn chỉ được dùng để:

 • Giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của Lendbox, chăm sóc Khách hàng;
 • Quản lý hoạt động của bạn trên Lendbox;
 • Xác thực các thông tin cá nhân và giới thiệu bạn với đối tác (Khách hàng hoặc Nhà đầu tư) theo các dịch vụ mà Lendbox đang cung cấp;
 • Hỗ trợ việc ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên Lendbox;
 • Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi bạn sử dụng dịch vụ Lendbox;
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Lendbox.

e. Thời gian lưu trữ thông tin: 02 năm – 10 năm tùy loại thông tin được lưu trữ

f. Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được bạn đăng ký và/hoặc cập nhật tới Lendbox có tham chiếu tới các thông tin do bạn đưa trên các phương tiện, công cụ khác và/hoặc tổ chức, cá nhân do bạn giới thiệu để cung cấp thông tin tham chiếu.

g. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

 • Đơn vị chủ quản Lendbox;
 • Nhà đầu tư hoặc Khách hàng sẽ ký Hợp đồng với bạn;
 • Các đối tác của Lendbox được Lendbox lựa chọn để hợp tác, hỗ trợ cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho bạn;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

V. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Mối liên hệ với các trang khác

Website https://lendbox.vn và ứng dụng Lendbox có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web, ứng dụng bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web, ứng dụng của bên thứ ba. bạn đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web, ứng dụng đó.

2. Khước từ đảm bảo

a. Do nội dung của trang web, ứng dụng được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web, ứng dụng. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Lendbox từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web, ứng dụng. Lendbox không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web, ứng dụng và không có trách nhiệm với bất kỳ:

 • Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web, ứng dụng;
 • Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web, ứng dụng;
 • Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp nào hoặc tấn công mạng tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính được lưu trữ trong đó;
 • Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web, ứng dụng của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 • Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web, ứng dụng.
 • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web,ứng dụng của chúng tôi;
 • Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên trang web, ứng dụng mà không thông qua dịch vụ tư vấn, giới thiệu và sự xác thực của Lendbox.

Về trang chủ: https://lendbox.vn để vay online ngay!